Stačí se rozhodnout?


LéÄba závislosti je speciální disciplína, která patří do rukou lékařů a adiktologů. Pokud se jedná o lehÄí závislost nebo závislost v poÄátcích, je možné a správné využít možnosti psychoterapie. Tato metoda zahrnuje řízený rozhovor s pacientem, bÄ›hem kterého může lékaÅ™ pozorovat chování a myÅ¡lení pacienta. Cílem je nasmÄ›rovat jej na problémové okamžiky, které jej udržují v závislosti a které mu nedovolují se jí zbavit. Pokud pacient tyto nevhodné vzorce chování a myÅ¡lení odhalí a rozhodne se je pozmÄ›nit, může se závislosti zbavit. OvÅ¡em tato metoda vyžaduje velké úsilí i práci na obou stranách. Proto je pomÄ›rnÄ› moderní využít výdobytky farmakologie a využít nÄ›kterou z látek, které pÅ™i odvykání pomáhají.

psychologická tíha

Jako příklad může sloužit závislost na tabáku. U té se využívá vareniclin nebo bupropion. U alkoholové závislosti se využívají dlouho působící benzodiazepiny, které jsou schopné tlumit abstinenÄní příznaky. Druhou možností je disulfiram, látka pomÄ›rnÄ› známá i mezi veÅ™ejností. Ta totiž, pokud se podá ÄlovÄ›ku, který následnÄ› podlehne své závislosti a alkohol si dopÅ™eje, způsobí velmi nepříjemné fyzické příznaky, ty pak odrazují pacienta od dalšího požívání. Acamprosat je látka, která pomáhá pacientům udržet abstinenci.

psychoterapie

Proto je také podávána tÄ›snÄ› poté, co pacient abstinenci zaÄne dodržovat. Jednou z nejvýznamnÄ›jších závislostí je závislost na opioidech. Ne vÅ¡echny zemÄ› si vedou v této statistice stejnÄ›. Jedná se pravdÄ›podobnÄ› o důsledek dostupnosti daných látek v jednotlivých zemích. Pro tyto závislosti se pak využívají jako naloxon, buprenorphin, naltrexon nebo clonidin. OpÄ›t se jedná o látky, které mají antagonizující úÄinek, tedy snižují úÄinky jednotlivých drog. Dochází pak k tomu, že pro závislého nemá smysl tuto drogu užívat. I v takovém případÄ› je ale vhodné, aby byl celá léÄba podepÅ™ena psychoterapií.